adscivil logo
Loading...

Thêm đối tượng vào mô hình

30/08/2022 13:12
1250

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

  • Kích phải chuột ở mục đối tượng tương ứng trong mô hình 
    cần thêm đối tượng (VD thêm điểm đo thì kích phải chuột ở mục điểm đo)
  • Chọn menu Thêm mới các đối tượng
  • Kích chọn các đối tượng trên bản vẽ, kết thúc bằng cách ấn Enter.

 

 

 

 

 

Chú ý:

Đối với các đối tượng AutoCad (line, point, text, block, face, …)
nằm trong mục
, sau khi chọn menu. Thêm mới các đối tượng,
cần chọn thêm bước lọc đối tượng rồi mới chọn đối tượng trên bản vẽ.

Từ Khóa Nổi Bật
Thêm đối tượng vào mô hình
Chia Sẻ