adscivil logo
Loading...

Chèn cọc trên trắc dọc

06/09/2022 13:51
1649

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

    Chèn cọc trên trắc dọc

    Menu: ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Cọc trên tuyến \ Chèn cọc trên trắc dọc

    Toolbar:

    Command: CCTD

     Thực hiện theo trình tự dòng nhắc lệnh:

  •      Chọn tuyến hiện hành: Chọn vào tuyến cần chèn cọc
         Ðiểm chèn cọc: Chỉ điểm trên trắc dọc cần chèn cọc.
  • Cọc được chèn sẽ tự cập nhật trên bình đồ.
Từ Khóa Nổi Bật
Chèn cọc trên trắc dọc
Chia Sẻ