adscivil logo
Loading...

Nhập ranh giới địa chất trên trắc dọc

29/08/2022 13:32
1743

TỔNG QUAN

  • Việc nhập địa chất trắc dọc được tiến hành nhập cho từng điểm tại vị trí thay đổi chiều dày lớp địa chất trên trắc dọc.
  • Các điểm có sự thay đổi về bề dày các lớp địa chất chính là các điểm có dữ liệu thăm dò địa chất (lỗ khoan địa chất).
  • Khoảng cách giữa các điểm thăm dò địa chất trên trắc dọc đủ nhỏ do đó ranh giới các lớp địa chất là đường thẳng.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu : ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Ðịa chất \ Nhập lớp địa chất trắc dọc

Toolbar :

Command : DCTD 

Panel chính của chương trình hiện hộp thoại trắc dọc:

                                               

  • Kích chọn
  • Chỉ điểm trên trắc dọc cần nhập độ dày địa chất trắc dọc, xuất hiện hộp thoại nhập chiều dài
  • Nhập chiều dày từng lớp, sau đó chọn
  • Lần lượt nhập cho đến khi kết thúc toàn bộ các điểm có thay đổi chiều dày lớp địa chất hoặc chọn để thoát lệnh

 

Từ Khóa Nổi Bật
Nhập ranh giới địa chất trên trắc dọc
Chia Sẻ