adscivil logo
Loading...

Chèn cọc trên bình đồ

29/08/2022 9:13
1378

TỔNG QUAN

 • Chèn cọc là việc tạo mới từng cọc tại vị trí xác định.  Vị trí có thể xác định trên bình đồ tuyến hoặc trên trắc dọc hoặc tại một lý trình xác định trước.
 • Chèn cọc thường dùng để bổ sung các cọc địa hình, các cọc địa chất và các cọc khác (điểm đầu cầu, điểm đặt cống ngang, …)
 • Các cọc được chèn có phương vuông góc với tim tuyến và sẽ lấy số liệu (về mỗi phía 100m) từ mô hình địa hình. Do đó, để chèn cọc cần có trước một mô hình địa hình.
 • Có 3 phương thức chèn cọc:
  • Chèn cọc trên bình đồ
  • Chèn cọc trên trắc dọc
  • Chèn cọc tại lý trình

 

                                 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

     Chèn cọc trên bình đồ

     Menu: ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Cọc trên tuyến \ Chèn cọc trên bình đồ

     Toolbar:

     Command: CCT

 • Thực hiện theo trình tự dòng nhắc lệnh:
  • Chọn tuyến hiện hành: Chọn vào tuyến cần chèn cọc
  • Ðiểm chèn cọc: Chỉ điểm trên tim tuyến cần chèn cọc. Cọc được chèn sẽ tự cập nhật trên trắc dọc.

   

Từ Khóa Nổi Bật
Chèn cọc trên bình đồ
Chia Sẻ