adscivil logo
Loading...

Cài đăt hiển thị ghi chú thông tin đoạn ống

15/08/2022 10:13
1004

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Chọn mục để bật hộp thoại cài đăt hiển thị thông tin đường ống

Lấy thông tin hiện có của đối tượng:

 •  Chọn nút
 •  Chọn đối tượng đường ống trên bản ve

Đăt các thông số thông tin:

 •  Thành phần: tối đa có 3 thông tin:
  •  Đường kính – được ký hiệu: (D)
  •  Độ dốc – được ký hiệu (i)
  •  Chiều dài đoạn ống – được ký hiệu (L)
 • Các thông tin được nhập theo mẫu ký hiệu@độ chinh xác và ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

VD: D;I@2;L@2 có nghia là điền 3 thông tin là Đường kính, độ dốc (lấy độ chính xác đến 2 chư số) và chiều dài (lấy độ chính xác đến 2 chư số).

  •  Kiểu chư: Textstyle của chư cao độ
  •  Cao chư: Text height của chư cao độ
  •  Màu chư: màu của chư cao độ
  •  Kích thước : Xem Hình 3.4.4- 4 và Hình 3.4.4- 5

Đăt thông số mui tên hướng dốc nước chảy:

  •  Màu: màu mui tên hướng dốc
  •  Khoảng cách: Xem Hình 3.4.4- 4
  •  Kích thước: Xem Hình 3.4.4- 5
  •  Hiển thị: bật/tắt mui tên.
  •  Cập nhật thuộc tính:
  •  Chọn nút
  •  Chọn các đối tượng đường ống trên bản ve.
 • Chọn nút để lưu lại thông số đã đăt làm thông số măc định

Từ Khóa Nổi Bật
cài đặt hiển thị ghi chú thông tin đoạn ống ghi chú đoạn ống
Chia Sẻ