adscivil logo
Loading...

Vẽ địa vật lên trắc ngang

30/08/2022 11:13
1534

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Sau khi định nghĩa đường địa vật dọc tuyến, vẽ đường PL theo cao độ đáy cống dọc trên trắc dọc và vào phần TKTD .

  • Chọn Cao độ cần định nghĩa từ trắc dọc là cao độ đáy cống dọc trái hoặc phải. Sau đó chọn chọn đường PL cần định nghĩa cao độ đáy cống trên trắc dọc.
  • Khai báo mã địa vật:

Menu: ADSCivil Road / Địa vật / Khai báo mã địa vật 

Command: CNBDV

  • Chọn đường dẫn đến block địa vật sau đó khai báo tỉ lệ X, Y, góc quay và sang mục để khai báo

  • Sau khi khai báo xong chọn:

Menu: ADSCivil Road / Địa vật / Chèn địa vật trắc ngang

Command: DVTN

  • Chọn đúng tuyến hiện hành, nếu trên trắc ngang có đối tượng cũ, không muốn giữ lại tích chọn " Xóa đối tượng cũ" và ngược lại thì bỏ tích chọn.Sau đó chọn
Từ Khóa Nổi Bật
Vẽ địa vật lên trắc ngang
Chia Sẻ