adscivil logo
Loading...

Tìm cọc theo tên

06/09/2022 16:40
1161

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Tìm cọc theo tên

Menu: ADSCivil Road /  Trắc ngang tự nhiên / Tìm trắc ngang 

Toolbar:

Command: TIMTN

Sau khi gọi lệnh chương trình hiện bảng: 

 

  • Điền tên trắc ngang (tên cọc) ở phần . Sau khi đã hiện tên trắc ngang ở phần danh sách kích chọn vào tên phần mềm sẽ tự zoom tới vị trí trắc ngang ấy . Muốn tìm cọc trên bình đồ hoặc trên trắc dọc, chọn phần   hoặc sau đó thao tác tương tự như tìm trắc ngang. 

 

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ