adscivil logo
Loading...

Thêm / loại điểm đo

05/09/2022 15:45
1082

TỔNG QUAN

 • Điểm đo là đối tượng nhỏ nhất của mô hình địa hình. Mỗi điểm đo tham gia vào mô hình địa hình sẽ tạo ra 1 đỉnh của lưới tam giác. Đỉnh đó sẽ có tọa độ X, Y và cao độ Z bằng với của điểm đo.
 • Khi tham gia vào mô hình địa hình, không cho phép các đối tượng điểm đo trùng nhau nhưng khác cao độ. Trường hợp có nhiều hơn 1 điểm trùng nhau trên mặt bằng nhưng khác nhau về cao độ thì chương trình sẽ chỉ chọn ngẫu nhiên 1 điểm trong số các điểm trùng nhau đó để cho tham gia xây dựng mô hình, các điểm khác vẫn có trong danh sách nhưng không tham gia xây dựng mô hình.
 • Số điểm đo trong một mô hình là không giới hạn, tuy nhiên, càng nhiều điểm đo thì thời gian tính toán xây dựng mô hình càng lớn, do đó người sử dụng nên chia vùng bình đồ lớn thành nhiều vùng nhỏ hơn để tăng tốc độ tính toán và biên tập dữ liệu (trong trường hợp có thể chia cắt địa hình).

Các điểm đo rời rạc chưa tham gia mô hình địa hình

Các điểm đo khi xây dựng mô hình

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Thêm điểm đo
  • Đối tượng điểm đo trong mô hình địa hình là đối tượng điểm đo được đưa vào bản vẽ qua tệp tọa độ hoặc đồng bộ từ sổ đo điện tử, …
  • Kích phải chuột vào mục trong danh sách đối tượng của mô hình địa hình cần thêm các điểm đo trên Panel chính sau đó kích chọn
   menu
  • Chọn vào các điểm đo cần thêm vào mô hình trên bản vẽ.
  • Kích phải chuột vào Mô hình, chọn menu để cập nhật các điểm vào mô hình
 • Loại bỏ điểm đo
  • Kích phải chuột vào mục trong danh sách đối tượng của mô hình địa hình cần loại các điểm đo trên Panel chính sau đó kích chọn
   menu
  • Chọn vào các điểm đo cần loại cần loại khỏi mô hình trên bản vẽ.
  • Kích phải chuột vào Mô hình, chọn menu để cập nhật lại mô hình.
 • Loại bỏ toàn bộ điểm đo
  • Kích phải chuột vào mục trong danh sách đối tượng của mô hình địa hình cần loại toàn bộ điểm đo trên Panel chính sau đó kích chọn menu  
  • Kích phải chuột vào Mô hình, chọn menu để cập nhật lại mô hình.
Từ Khóa Nổi Bật
Thêm / loại điểm đo loại điểm đo thêm điểm đo điểm đo loại thêm
Chia Sẻ