adscivil logo
Loading...

Tạo tuyến từ tệp số liệu

05/09/2022 9:49
1061

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Tạo tuyến

Toolbar:

Command: TT

Sau khi gọi lệnh chương trình hiện bảng 

 • Nhập đường dẫn tới tệp số liệu tuyến hoặc kích vào nút "... " để nhập tự động bằng cách browse đến tệp.  
 • Nhập tên tuyến:
  • Tên tuyến được nhập hợp lệ là các ký tự từ a-z và 0-9, không phân biệt viết hoa hay thường. Tên tuyến có các ký tự đặc biệt như /\~ … là không hợp lệ.
  • Tên tuyến không được nhập trùng với các tuyến đã có trên bản vẽ.
 • Chọn tiêu chuẩn thiết kế và cấp đường: Việc chọn tiêu chuẩn thiết kế sẽ giúp người thiết kế thuận lợi hơn trong việc tra các giá trị tiêu chuẩn trong bước bố trí đường cong. Có 2 tiêu chuẩn mặc định (người sử dụng có thể tự bổ sung thêm các tiêu chuẩn khác)
 • Tiêu chuẩn 4054-98 với 4 cấp đường từ cấp I đến cấp IV.
 • Tiêu chuẩn 4054-2005 với 6 cấp đường từ cấp I đến cấp VI.
 • Nhập lý trình gốc:
 • Lý trình gốc là lý trình của điểm gốc tuyến. Thông thường gốc tuyến có lý trình bằng 0, tuy nhiên có một số trường hợp, gốc tuyến lại có lý trình tiếp theo của tuyến trước đó. Khi đó, cần phải nhập lại lý trình gốc cho tuyến.
 • Lý trình gốc của tuyến tính theo đơn vị là mét (m).
 • Sau khi khai báo đầy đủ các thông tin cho tuyến, ấn "Tạo tuyến"
  • Xác định điểm gốc tuyến trên bản vẽ.
  • Xác định phương vị gốc tuyến bằng cách kích 1 điểm trên bản vẽ không trùng với điểm gốc tuyến.
 • Để hủy lệnh chọn " Thoát" 
Từ Khóa Nổi Bật
Tạo tuyến ntd
Chia Sẻ