adscivil logo
Loading...

CàI đặt hiển thị đào đắp hàng cột

06/09/2022 13:31
1260

TỔNG QUAN

 • Khai báo các thông số hiển thị chi tiết nút lưới san nền như cao chữ, góc nghiêng, bật tắt đối tương, ....
 • Khái báo thông tin như hình dưới

Các tùy chọn ký hiệu đào đắp hàng cột

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Level\Cài đặt hiển thị đối tượng
  • Toolbar :
  • Command: CDHT
 • Sau khi gọi lệnh, thực hiện theo trình tự:
  • Chọn trang cài đặt cho đối tượng tương ứng.
  • Đặt các tham số
  • Cập nhật cho các đối tượng trong bản vẽ:
   • Chọn nút  để cập nhật và chọn các đối tượng để cập nhật cho các đối tượng đã chọn.
   • Chọn nút   để cập nhật toàn bộ các đối tượng có trong bản vẽ.

Chú ý:

Sử dụng nút để lấy các thuộc tính đang có của 1 đối tượng có trong bản vẽ sau đó sao chép cho các đối tượng khác.

Từ Khóa Nổi Bật
CàI đặt hiển thị đào đắp hàng cột
Chia Sẻ