adscivil logo
Loading...

Loại bỏ đổi tượng khỏi mô hình

30/08/2022 13:15
1072

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

  • Kích phải chuột ở mục đối tượng tương ứng trong mô hình
    cần loại đối tượng (VD loại điểm đo thì kích phải chuột ở mục điểm đo).
  • Chọn lựa chọn:
    • Chọn menu Loại bỏ đối tượng, sau đó chọn các đối tượng cần loại trên bản vẽ, kết thúc bằng cách ấn Enter.
    • Chọn menu Loại bỏ toàn bộ các đối tượng tham gia để loại bỏ toàn bộ các đối tượng thuộc nhóm này.
Từ Khóa Nổi Bật
Loại bỏ đổi tượng khỏi mô hình
Chia Sẻ