adscivil logo
Loading...

Khai báo kết cấu đường cũ

29/08/2022 10:14
1592

TỔNG QUAN

 • Khuôn đường cũ được định nghĩa là 1 danh sách các lớp khuôn.
 • Mỗi lớp khuôn gồm các thông tin
  • Tên lớp
  • Vật liệu
  • Chiều dày lớp
 • Các khuôn đường cũ đã khai báo có thể dễ dàng chỉnh sửa các thông tin và cập nhật tự động lên trắc ngang.
 • Ðối với mỗi tuyến đường trong bản vẽ, chương trình tự động tạo sắn 5 loại kết cấu khuôn cũ với các lớp khuôn mặc định. Người dùng sẽ chỉ được phép chỉnh sửa thông tin cho các lớp của 5 loại khuôn đó.
 • Ðối với tuyến từ tệp số liệu tuyến, nếu trong tệp số liệu đã có dữ liệu mép khuôn cũ (Fcode là 1 và 2 tuơng ứng với mép trái và mép phải) thì khi vẽ trắc ngang tự nhiên sẽ mặc định có khuôn cũ lấy theo mã khuôn cũ 1.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Ðường cũ \ Khai báo lớp đường cũ.

Toolbar:

Command: DNKC 

Sau khi gọi lệnh, chọn vào tuyến cần khai báo lớp đường cũ, xuất hiện hộp thoại:

                                                 

 • Chọn vào khuôn đường cần hiệu chỉnh trên danh sách khuôn đường cũ, trên bảng thông tin chi tiết các lớp khuôn sẽ hiển thị thông tin của từng lớp khuôn của khuôn đường cũ.
 • Chọn vào lớp khuôn cần hiệu chỉnh, chỉnh sửa giá trị trên các ô.
 • Ðể thêm lớp khuôn, kích phải chuột trong danh sách các lớp khuôn, chọn
 • Ðể xóa bớt lớp khuôn, chọn vào lớp cần xóa trên danh sách, kích phải chuột trong danh sách các lớp khuôn, chọn
 • Chọn vào   để lưu các thay đổi vào tuyến. Các trắc ngang đã vẽ khuôn sẽ tự động được cập nhật chiều dày.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Khai báo kết cấu đường cũ
Chia Sẻ