adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh tiêu chuẩn thiết kế

07/09/2022 9:07
1125

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu : ADSCivil_Roadmarking \ Chèn vạch sơn 

Toolbar :

Command : CRM 

Xuất hiện hộp thoại

Chọn thư viện

 

Chỉnh sửa các giá trị của thuộc tính sau đó ấn lưu

Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh tiêu chuẩn thiết kế
Chia Sẻ