adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh mức so sánh trắc ngang

06/09/2022 17:12
1844

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

Menu: ADSCivil Road / Trắc ngang tự nhiên / Hiệu chỉnh trắc ngang 

Toolbar:

Command: HCTN

         Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

Hiệu chỉnh mức so sánh: 

  • Sau khi hiện bảng hiệu chỉnh mục để hiệu chỉnh mức so sánh. Sau khi đã thay đổi cao độ min, chọn  và quét chọn trắc ngang cần hiệu chỉnh.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh mức so sánh trắc ngang
Chia Sẻ