adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh cao độ đầu cờ trắc ngang

01/09/2022 10:05
998

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

Menu: ADSCivil Road / Trắc ngang tự nhiên / Hiệu chỉnh trắc ngang 

Toolbar:

Command: HCTN

         Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

Hiệu chỉnh cao độ đầu cờ 

  • Sau khi hiện bảng hiệu chỉnh mục để hiệu chỉnh cao độ đầu cờ. Sau khi đã thay đổi kích thước đầu cờ chọn và quét chọn trắc ngang cần hiệu chỉnh.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh cao độ đầu cờ trắc ngang
Chia Sẻ