adscivil logo
Loading...

Điền thiết kế trắc dọc

12/08/2022 13:51
1795

TỔNG QUAN

  • Các đường trắc dọc thiết kế trên bản vẽ sau khi in ra chỉ mang tính định tính vì các khoảng chênh lệch rất nhỏ, do vậy cần phải điền các thông số thiết kế để làm cơ sở phục vụ việc đọc bản vẽ thiết kế và thi công cho chính xác.
  • Ngoài ra, điền thiết kế trắc dọc cũng giúp cho người thiết kế có thể tự đọc duyệt lại thiết kế một cách tường minh và rõ ràng hơn.
  • Ðiền thiết kế cong đứng gồm các mục:
    • Ðiền chênh cao giữa tự nhiên và thiết kế tại vị trí từng cọc.
    • Ðiền giá trị cao độ thiết kế trên bảng trắc dọc.
    • Ðiền độ dốc và chiều dài các đoạn thiết kế trên bảng trắc dọc.
  • Các giá trị điền thiết kế được áp cho phương án thiết kế hiện hành.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

    Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc dọc \ Ðiền thiết kế trắc dọc

    Toolbar :

    Command : DTK 

    Trên dòng nhắc lệnh xuất hiện dòng nhắc: “Chọn tuyến”, Chọn tuyến cần điền thiết kế cho trắc dọc.

    Chú ý: Nếu ch  một tuyến trên bản vẽ thì chương trình sẽ không yêu cầu chn tuyến.

Từ Khóa Nổi Bật
Điền thiết kế trắc dọc
Chia Sẻ