adscivil logo
Đang tải trang, vui lòng chờ trong giây lát...

Chèn cấu kiện định hình

30/08/2022 15:00
767

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Thiết kế trắc ngang / Cấu kiện định hình

Toolbar :

Command: SECC

  • Sau khi gọi lệnh hiện bảng: 

  • Tùy chọn điểm chèn sau đó chọn đến đường dẫn file block cấu kiện ở mục tiếp theo sẽ đặt tên cấu kiện và chọn tỉ lệ.Cuối cùng ấn lưu, cập nhật và chọn áp tự động cho toàn bộ trắc ngang, hoặc chọn để áp cho từng trắc ngang. 
Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ