adscivil logo
Loading...

Bố trí khe co dãn

30/08/2022 13:42
1028

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bố trí khe co giãn

Menu: ADSCivil Road / Đường bê tông xi măng / Bố trí khe co giãn

Toolbar:

Command: KCD

Sau khi gọi lệnh hiện bảng :

  • Chọn tuyến hiện hành sau đó ấn để tạo đều khe co giãn. Khai báo từng thông số kích thước cho khe co ấn để gán khe co tại vị trí bất kì trên bình đồ. Tương tự khai báo cho khe dãn và khe dọc-khe công vụ. Chọn để gán giới hạn đoạn muốn gán khe dãn với khoảng chia như đã khai báo.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Bố trí khe co dãn
Chia Sẻ