adscivil logo
Loading...

Bảng thống kê dốc dọc

07/09/2022 13:49
1175

TỔNG QUAN

 • Bảng thống kê bán kính và bảng thống kê bán kính giúp cho người thiết kế đánh giá tổng quan được toàn bộ dữ liệu thiết kế một cách tường minh.
 • Bảng thống kê thống kê các dữ liệu thiết kế theo các khoảng giá trị do người dùng thiết lập

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

        Menu: ADSCivil_Road \ Bảng biểu \ Bảng thống kê

        Toolbar :

        Command: BTK 

 • Sau khi gọi lệnh chọn tuyến cần xuất bảng trên bản vẽ, xuất hiện hộp thoại:
 • Chọn loại bảng cần tạo bảng thống kê dốc dọc thiết kế  
 • Nhập các mức chia:
  • Chọn vào  để thêm mới dòng trống
  • Ðể xóa dòng, chọn vào dòng cần xóa, sau đó chọn
  • Chọn vào hoặc để sắp xếp các dòng
  • Chọn vào để tạo bảng. 
Từ Khóa Nổi Bật
Bảng thống kê dốc dọc
Chia Sẻ