adscivil logo
Loading...

Bảng khối lượng san nền

06/09/2022 13:54
1553

TỔNG QUAN

  • Xuất ra chi tiết khối lượng đào đắp san nền theo hàng và theo cột dưới dạng bảng

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Level\Lập bảng tổng hợp khối lượng
    • Toolbar :
    • Command : BKLSN
  • Sau khi gọi lệnh, lần lượt chỉ 2 điểm để chèn bảng khối lượng theo hàng và bảng khối lượng theo cột.

Bảng thống kê khối lượng san nền theo hàng và cột

Từ Khóa Nổi Bật
Bảng khối lượng san nền
Chia Sẻ