adscivil logo
Loading...

Thiết lập các giai đoạn thi công

30/08/2022 16:42
895

TỔNG QUAN

  • Trong thực tế, đối với các công trình có khối lượng đào đắp lớn, chủ đầu tư, đơn vị giám sát và nhà thầu thường yêu cầu nghiệm thu theo từng giai đoạn để đảm bảo thi công chính xác cũng như có thể giải ngân theo tiến độ đã nghiệm thu.
  • Đối với bài toán san nền theo các giai đoạn, việc tính toán được thiết lập khối lượng san nền giữa từng cặp MHĐH tự nhiên và thiết kế.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Kích phải chuột ở tên lưới san nền trên cây dữ liệu.
  • Chọn menu thông tin lưới san nền.

Gọi lệnh thông tin lưới san nền

  • Chọn nút

Trình tự thêm mới giai đoạn tính toán san nền

  • Chọn mô hình tự nhiên và mô hình thiết kế

Đặt mô hình tự nhiên và mô hình thiết kế

  • Chọn nút (Tạo lưới) để thiết lập

Đặt mô hình tự nhiên và mô hình thiết kế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Tính toán san nền nhiều giai đoạn Thiết lập các giai đoạn thi công
Chia Sẻ