adscivil logo
Loading...

Thiết kế cao độ mặt hố ga

22/08/2022 11:21
1085

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Sewer\ Hố ga \ Thiết kế chi tiết ga
  • Toolbar :
  • Command: HG 
 1. Gán cao độ mặt hố ga từ bề mặt thiết kế
 2. Chọn mô hình địa hình thiết kế.
 3. Chọn nút
 4. Kích chọn nút để lưu lại

Cao độ mặt hố ga sẽ được nội suy theo cao độ của bề mặt địa hình thiết kế tại tim hố ga

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết kế cao độ mặt hố ga Thiết kế cao độ hố ga
Chia Sẻ