adscivil logo
Loading...

Định nghĩa đường địa vật dọc tuyến

30/08/2022 10:38
1340

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Địa vật / Định nghĩa địa vật dọc tuyến

Toolbar:

Command: DVT

  • Sau đó chọn vào đường PL địa vật trên bình đồ và hiện bảng:

  • Điền tên địa vật và chọn Đồng ý 

 

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ