adscivil logo
Loading...

Xuất trắc dọc thoát nước

06/09/2022 10:37
1842

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
    • Menu: ADS_Sewer\ Trắc dọcthoát nước \ Khai báo mẫu bảng trắc dọc
    • Toolbar :
    • Command: MBTDTN

 

  1. Chọn tuyến cần vẽ trắc dọc

 

 

 

 

 

      2. Chọn bề mặt tự nhiên và bề mặt thiết kế

 

 

 

 

 

      3. Thiết lập các tùy chọn vẽ trắc dọc

 

 

 

 

      4. Chọn sau đó chỉ điểm chèn trắc dọc trên bản vẽ

 

 

 

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Xuất trắc dọc thoát nước
Chia Sẻ