adscivil logo
Loading...

Xuất dữ liệu từ bản vẽ lên sổ đo

01/09/2022 8:46
1263

TỔNG QUAN

 • Quá trình xuất dữ liệu từ bản vẽ từ bản vẽ lên sổ đo được thực hiện theo thứ tự của các trạm máy trong danh sách trạm máy trên cây dữ liệu, đây chính là thứ tự của các trạm máy được tạo ra trên bản vẽ.
 • Các trạm máy giữ nguyên các tham chiếu tọa độ (nếu có).
 • Các điểm đo thuộc cùng 1 trạm máy được sắp xếp theo đúng thứ tự như khi cập nhật từ sổ đo xuống bản vẽ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Biên tập dữ liệu đo đạc
  • Toolbar:
  • Command: BTTD
 • Sau khi gọi lệnh, thực hiện theo trình tự trên hộp thoại

  • Chọn đường dẫn đến tệp bằng cách kích chọn
  • Chọn để lấy dữ liệu điểm từ bản vẽ lên sổ đo điện tử.

Chú ý:

 • Các trạm máy hoặc điểm định hướng có thể sử dụng tọa độ dạng tham chiếu đến các điểm xác định đã có bao gồm:
  • Điểm trạm máy đã có
  • Điểm định hướng đã có
  • Điêm đo chi tiết đã có
 • Ví dụ: Trạm máy TA2 có số thứ tự là 2 thì được phép tham chiếu tọa độ đến các điểm trạm hoặc điểm định hướng và các điểm chi tiết của các trạm có số thứ tự trước 2 (Điểm trạm A1 và điểm định hướng A2 của trạm A1) hoặc một điểm đo chi tiết bất kỳ của trạm máy A1.
 • Khi tham chiếu, các điểm trạm máy và điểm định hướng sẽ được gán tọa độ tự động theo các điểm tham chiếu. Cách nhập tọa độ tham chiếu theo dạng:
  • X&Tên điểm tham chiếu để lấy tọa độ X của điểm tham chiếu (VD XA1 để lấy tọa độ X của điểm A1)
  • Y&Tên điểm tham chiếu để lấy tọa độ Y của điểm tham chiếu (VD YA1 để lấy tọa độ Y của điểm A1)
  • Z&Tên điểm tham chiếu để lấy tọa độ Z của điểm tham chiếu (VD ZA1 để lấy tọa độ Z của điểm A1)
Từ Khóa Nổi Bật
Xuất dữ liệu từ bản vẽ lên sổ đo
Chia Sẻ