adscivil logo
Loading...

Xuất bảng tọa độ khống chế giải phóng mặt bằng

30/08/2022 14:34
958

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bảng tọa độ giải phóng mặt bằng

Menu: ADSCivil Road / Giải phóng mặt bằng / Bảng tọa độ giải phóng mặt bằng

Toolbar:

Command: BTDGPMB

  • Sau đó chọn 1 điểm để xuất bảng tọa độ 

Tạo bảng giải phóng mặt bằng

Menu: ADSCivil Road / Giải phóng mặt bằng / Tạo bảng giải phóng mặt bằng

Toolbar:

Command: TBGPMB

  • Sau đó chọn ranh giới trái , ranh giới phải trên bình đồ của đường mặt bằng và chọn tuyến đường .Cuối cùng kích chọn 1 điểm để xuất bảng giải phóng mặt bằng.

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Xuất bảng tọa độ khống chế giải phóng mặt bằng
Chia Sẻ