adscivil logo
Loading...

Xoay phương vị hố ga theo tuyến

15/08/2022 9:10
937

TỔNG QUAN

  • Hố ga khi phát sinh, chen mới se có giá trị góc phương vị măc định và thông thường hố ga se chưa vuống góc với tuyến.
  • Trong thực tế, các hố ga se luôn luôn xoay vuông góc theo hướng tuyến. Do vậy cần xoay lại hố ga theo hướng tuyến thoát nước.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
    •  Menu : ADS_Sewer \ Tuyến thoát nước \ Chen hố ga vào mạng lưới
    •  Toolbar :
    •  Command: AMHN 
  • Sau khi gọi lệnh, chọn các hố ga cùng tuyến thoát nước trên bản vẽ.

Từ Khóa Nổi Bật
xoay phương vị hố ga theo tuyến xoay hố ga xoay hố ga theo tuyến
Chia Sẻ