adscivil logo
Loading...

Xoay ghi chú cao độ đường BTXM theo hướng tuyến đường

30/08/2022 14:01
1001

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Xoay ghi chú cao độ đường BTXM theo hướng tuyến đường

Menu: ADSCivil Road / Đường bê tông xi măng / Xoay ghi chú theo Polyline

Toolbar:

Command: XOAYGHICHUTHEOPOLYLINE

Sau đó chọn đường PL và chọn ghi chú cần xoay theo

 

 

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Xoay ghi chú cao độ đường BTXM theo hướng tuyến đường
Chia Sẻ