adscivil logo
Loading...

Xóa tuyến

13/08/2022 9:40
1911

TỔNG QUAN

  • Xóa tuyến được dùng để xóa bỏ tuyến không cần thiết (Ðịnh nghĩa sai) trên bản vẽ.
  • Khi xóa tuyến, toàn bộ dữ liệu trắc dọc, trắc ngang tự nhiên và thiết kế của tuyến cũng sẽ bị xóa bỏ theo.
  • Có thể dùng trực tiếp lệnh Erase của AutoCad để xóa tuyến.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

   Menu: ADSCivil_Survey \ Tuyến \ Xóa tuyến

   Toolbar :

   Command: XT 

    Sau khi gọi lệnh, chọn vào tim tuyến trên bản vẽ.

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ