adscivil logo
Loading...

Xóa ranh giới địa chất trên trắc dọc

06/09/2022 17:20
973

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

Menu: ADSCivil Road / Địa chất  / Xóa địa chất

Toolbar:

Command: EGL

Sau khi gọi lệnh chọn đường ranh giới địa chất để xóa . 

Từ Khóa Nổi Bật
Xóa ranh giới địa chất trên trắc dọc
Chia Sẻ