adscivil logo
Loading...

Xóa ghi chú trùng đè

07/09/2022 8:05
959

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Xóa ghi chú trùng đè

Menu: ADSCivil Road / Đường bê tông xi măng / Xóa ghi chú trùng nhau

Toolbar:

Command: XOAGHICHUTRUNG

Sau đó chọn ghi chú cần xóa  để xóa 

Từ Khóa Nổi Bật
Xóa ghi chú trùng đè
Chia Sẻ