adscivil logo
Loading...

Xóa cọc trên trắc dọc

06/09/2022 14:09
1171

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

     Xóa cọc trên trắc dọc

     Menu: ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Cọc trên tuyến \ Xóa cọc trên trắc dọc

    Toolbar:

    Command: XCTD

    Thực hiện theo trình tự dòng nhắc lệnh:

  • Chọn tuyến hiện hành: Chọn vào tuyến cần xóa cọc
    Chọn cọc: Chọn vào đường dóng của cọc cần xóa
    Chọn cọc: Chọn vào đường dóng của cọc cần xóa

    Chọn cọc: 

   Cọc được phát sinh sẽ tự cập nhật trên bình đồ.

   Xóa cọc bằng Iệnh của AutoCad

   Dùng lệnh Erase, chọn trực tiếp các cọc trên bình đồ để xóa cọc

Từ Khóa Nổi Bật
Xóa cọc trên trắc dọc
Chia Sẻ