adscivil logo
Loading...

Xóa cọc trên bình đồ

29/08/2022 9:58
1370

TỔNG QUAN

 • Sau khi phát sinh cọc và chèn các cọc địa hình, có thể xuất hiện các cọc rất gần nhau, khi đó cần loại bớt đi các cọc gần nhau, chỉ để lại 1 cọc. Tùy theo mức độ ưu tiên để chọn cọc nào giữ lại và xóa cọc nào. Thông thường, các cọc đặc biệt sẽ luôn được giữ lại.
 • Xóa cọc là việc xóa các cọc không cần thiết trên tuyến. Cọc được xóa có thể chọn trên bình đồ tuyến hoặc trên trắc dọc hoặc trong bảng quản lý cọc.
 • Các cọc sau khi xóa cũng sẽ xóa luôn trắc ngang (tự nhiên và thiết kế) của cọc đó.
 • Có 4 phương thức xóa cọc:
  • Xóa cọc trên bình đồ.
  • Xóa cọc trên trắc dọc.
  • Xóa cọc trên bảng cọc.
  • Xóa cọc bằng lệnh Erase của 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

     Xóa cọc trên bình đồ

    Menu: ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Cọc trên tuyến \ Xóa cọc trên bình đồ

     Toolbar :

    Command: XCT

    Thực hiện theo trình tự dòng nhắc lệnh:

 • Chọn tuyến hiện hành: Chọn vào tuyến cần xóa cọc
 • Chọn các cọc: Chọn các cọc cần xóa

    Các cọc sau khi bị xóa sẽ tự cập nhật trên trắc dọc và tự xóa các trắc ngang.

    Chú ý:  thể chọn dể xóa nhiều cọc cùng một lúc.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Xóa cọc trên bình đồ
Chia Sẻ