adscivil logo
Loading...

Xóa bề mặt địa hình

30/08/2022 11:05
1077

TỔNG QUAN:

  • MHĐH khi không cần sử dụng cần xóa bỏ để không gây nặng bản vẽ.
  • Các MHĐH được xóa đi chỉ được xóa tên mô hình, các đối tượng cơ sở của mô hình vẫn được giữ nguyên.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

  • Gọi lệnh xóa MHĐH bằng cách kích phải chuột 
    ở tên mô hình cần xóa trên cây dữ liệu
  • Chọn menu
Từ Khóa Nổi Bật
Xóa bề mặt địa hình
Chia Sẻ