adscivil logo
Loading...

Vét hữu cơ

06/09/2022 17:28
2092

TỔNG QUAN

  • Vét bùn (vét hữu cơ) là việc bóc bỏ lớp bùn hữu cơ (có chỉ tiêu cơ lý kém) trên bề mặt tự nhiên. Vét bùn chỉ thực hiện trên phần đắp, đôi khi mở rộng cả thêm trên phần đào khi chưa đào hết phần bùn hữu cơ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

    Vét hữu cơ chỉ điểm

    Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Vét hữu cơ

    Toolbar:

    Command: VHC 

    Thực hiện theo thứ tự dòng nhắc lệnh trên command line:

  • Từ điểm: Chỉ điểm bắt đầu đoạn vét hữu cơ
  • Ðến điểm: Chỉ điểm kết thúc đoạn vét hữu cơ
Từ Khóa Nổi Bật
Vét hữu cơ
Chia Sẻ