adscivil logo
Loading...

Vét bùn, vét hữu cơ và đánh cấp tự động

06/09/2022 17:27
1214

TỔNG QUAN

Vét bùn (vét hữu cơ) và đánh cấp là một trong các công tác quan trọng trong xử lý nền đuờng.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADS_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Vét bùn đánh cấp tự động

Toolbar:

Command: VBDC 

Panel chính của chuơng trình hiện hộp thoại vét bùn đánh cấp:

  • Nhập đầy đủ các tham số trong hộp thoại vét bùn, đánh cấp.
  • Chọn để áp cho toàn bộ các trắc ngang trong khoảng
  • Chọn để áp cho từng trắc 
Từ Khóa Nổi Bật
Vét bùn vét hữu cơ và đánh cấp tự động
Chia Sẻ