adscivil logo
Loading...

Vét bùn

06/09/2022 17:27
1171

TỔNG QUAN

  • Vét bùn (vét hữu cơ) là việc bóc bỏ lớp bùn hữu cơ (có chỉ tiêu cơ lý kém) trên bề mặt tự nhiên. Vét bùn chỉ thực hiện trên phần đắp, đôi khi mở rộng cả thêm trên phần đào khi chưa đào hết phần bùn hữu cơ. Vét bùn có 2 phương pháp:
    • Vét đồng dạng với tự nhiên: Bóc đều theo chiều dày cố định
    • Vét ngang phẳng: Bóc theo mặt phẳng về cùng một cao độ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

    Vét bùn chỉ điểm

    Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Vét bùn

    Toolbar:

    Command: VB 

    Thực hiện theo thứ tự dòng nhắc lệnh trên command line:

  • Từ điểm: Chỉ điểm bắt đầu đoạn vét bùn
  • Ðến điểm: Chỉ điểm kết thúc đoạn vét bùn
Từ Khóa Nổi Bật
Vét bùn
Chia Sẻ