adscivil logo
Loading...

Vẽ trắc ngang tự nhiên

29/08/2022 13:24
1590

TỔNG QUAN

  • Trắc ngang tự nhiên có các tham số điều khiển để hiển thị theo mẫu được quy định trong tiêu chuẩn thiết kế.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu : ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Trắc ngang tự nhiên \ Vẽ trắc ngang tự nhiên

Toolbar :

Command : TN 

Panel chính của chương trình hiện hộp thoại trắc ngang:

                                               

Vẽ trắc ngang tự nhiên

  • Chọn tuyến cần vẽ trắc ngang trong danh sách ở mục hoặc ấn nút để chọn tuyến trên bản vẽ.
  • Chọn đoạn cọc cần vẽ trắc ngang trong mục
  • Kích chọn xuất hiện hộp thoại
  • Nhập số hàng số cột trong nhóm, cách hàng, cách cột trong nhóm, khoảng cách nhóm và cao độ min cho các trắc ngang.
  • Kích chọn sau đó chọn điểm chèn để vẽ trắc 
  • Nếu kích chọn thì toàn bộ các trắc ngang đã có của tuyến sẽ đuợc sắp sếp lại, các trắc ngang chưa có của tuyến được bổ sung.
Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ