adscivil logo
Loading...

Vẽ kết cấu đường cũ từ bình đồ lên trắc ngang

29/08/2022 10:23
1111

TỔNG QUAN

  • Dữ liệu đuờng cũ của 1 phần đuờng cũ thể hiện trên bình đồ bằng 2 Polyline đường mép trái và mép phải của đuờng cũ.
  • Dữ liệu khuôn cũ đuợc quản lý chật chẽ, đảm bảo liên thông dữ liệu giữa bình đồ trắc ngang.
  • Khi định nghĩa mép đuờng cũ trên bình đồ, trên trắc ngang, dữ liệu đường cũ đuợc cập nhật thêm vào các trắc ngang.
  • Khi định nghĩa mép đuờng cũ trên trắc ngang, chỉ có trắc ngang đó có khuôn đuờng cũ, trên bình đồ không cập nhật dữ liệu đó.
  • Khi xóa đuờng mép đuờng cũ trên bình đồ, dữ liệu đuờng cũ trên các trắc ngang không bị xóa đi.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Ðường cũ \ Khai báo lớp đường cũ.

Toolbar:

Command: DNKC

Sau khi gọi lệnh, chọn vào tuyến cần khai báo lớp đường cũ, xuất hiện hộp thoại:

                                       

Định nghĩa mép đường cũ trên bình đồ

  • Chọn vào khuôn đường cần định nghĩa trên danh sách khuôn đường cũ
  • Chọn vào , trên dòng nhắc lệnh Commandline hiện dòng nhắc:

Chọn đường mép trái: Chọn vào các đường Polyline mép trái đuờng cũ trên bình đồ

Chọn đường mép phải: Chọn vào các đường Polyline mép phải đường cũ trên bình đồ 

  • Chọn vào để vẽ các khuôn đường cũ lên các trắc trang

 

Từ Khóa Nổi Bật
Vẽ kết cấu đường cũ từ bình đồ lên trắc ngang
Chia Sẻ