adscivil logo
Loading...

Vẽ kết cấu đường cũ trực tiếp lên trắc ngang

06/09/2022 14:27
1339

TỔNG QUAN

  • Dữ liệu đuờng cũ của 1 phần đuờng cũ thể hiện trên bình đồ bằng 2 Polyline đuờng mép trái và mép phải của đuờng cũ.
  • Dữ liệu khuôn cũ đuợc quản lý chật chẽ, đảm bảo liên thông dữ liệu giữa bình đồ trắc ngang.
  • Khi định nghĩa mép đuờng cũ trên bình đồ, trên trắc ngang, dữ liệu đuờng cũ đuợc cập nhật thêm vào các trắc ngang.
  • Khi định nghĩa mép đuờng cũ trên trắc ngang, chỉ có trắc ngang đó có khuôn đuờng cũ, trên bình đồ không cập nhật dữ liệu đó.
  • Khi xóa đuờng mép đuờng cũ trên bình đồ, dữ liệu đuờng cũ trên các trắc ngang không b xóa đi.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Ðường cũ \ Khai báo lớp đường cũ.

Toolbar:

Command: DNKC

Sau khi gọi lệnh, chọn vào tuyến cần khai báo lớp đường cũ, xuất hiện hộp thoại:

Định nghĩa mép đường cũ trên trắc ngang

  • Chọn vào khuôn đường cần định nghĩa trên danh sách khuôn đường cũ
    Chọn vào , trên dòng nhắc lệnh Commandline hiện dòng nhắc:
  • Từ điểm: Kích chuột trái vào điểm mép trái đường cũ trên trắc ngang
  • Tới điểm: Kích chuột trái vào điểm mép trái đường cũ trên trắc ngang

Ấn Enter để thoát lệnh.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Vẽ kết cấu đường cũ trực tiếp lên trắc ngang
Chia Sẻ