adscivil logo
Loading...

Vẽ hộ lan, cọc tiêu theo lý trình

17/08/2022 9:24
1758

Thiết kế tôn lượn sóng và cọc tiêu

Gọi lệnh bằng 1 trong các cách:

 •  Command Line: CTTLS
 •  Menu: Chọn ADS_RoadMarking\Cọc tiêu và tôn lượn sóng.

 1. Thiết kế tôn lượn sóng

Bước 1: Sau khi gọi lệnh, chọn thẻ Tôn lượn sóng

Bước 2: Nhập các đoạn bố trí tôn lượn sóng vào bảng

 •  Tên đoạn tôn lượn sóng
 •  Lý trình đầu và cuối
 •  Khoảng cách đến tim (giá trị âm tương ứng với bên trái tuyến)
 •  Chọn kiểu đưởng hiển thị trên bình đồ
 •  Nhập ghi chú (nếu có)

Bước 3: Chọn nút 'Vẽ đối tượng'để vẽ các đối tượng lên bản vẽ.

2. Thiết kế cọc tiêu

Bước 1: Sau khi gọi lệnh, chọn thẻ Cọc tiêu

Bước 2: Nhập các đoạn bố trí tôn lượn sóng vào bảng

 •  Tên đoạn tôn lượn sóng
 •  Lý trình đầu và cuối
 •  Khoảng cách đến tim (giá trị âm tương ứng với bên trái tuyến)
 •  Chọn kiểu đưởng hiển thị trên bình đồBước 3: Chọn nút 'Vẽ đối tượng'để vẽ các đối tượng lên bản vẽ.

Từ Khóa Nổi Bật
Vẽ hộ lan cọc tiêu theo lý trình
Chia Sẻ