adscivil logo
Loading...

TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH ĐỊA HÌNH

30/08/2022 10:54
1380

TỔNG QUAN:

  • Mô hình địa hình (MHĐH) là một đối tượng để mô hình hóa bề mặt (tự nhiên hoặc thiết kế) trên cơ sở tam giác hóa các dữ liệu điểm, đường rời rạc.
  • MHĐH sử dụng thuật toán tam giác Delauny, kết hợp với các tham số điều khiển (đứt gãy, hố, đường bao) nhằm mô hình hóa xác thực nhất với bề mặt thực tế.
  • MHĐH là cơ sở để nội suy cao độ, vẽ mặt cắt địa hình và vẽ đường đồng mức địa hình.
  • Quá trình xây dựng MHĐH là một quá trình lặp đi lặp lại nhiều lần để xây dựng được bề mặt giống với thực tế nhất có thể. Mỗi thao tác chỉnh sửa đối tượng cơ sở hay đặt lại tham số điều khiển sẽ được cập nhật vào MHĐH để tạo thành mô hình mới và chu trình mới lại được lặp lại.

Từ Khóa Nổi Bật
TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH ĐỊA HÌNH
Chia Sẻ