adscivil logo
Loading...

Tính toán diện tích đào đắp trên trắc ngang

12/08/2022 16:04
3351

TỔNG QUAN

 • Diện tích đào đắp sau cần tính toán thường là các diện tích tổ hợp từ các diện tích đơn vị sau đó được điền lên trắc ngang.
 • Diện tích được điền về 2 bên trái và phải của trắc ngang để bố trí in ấn dễ dàng hơn.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

    Menu: ADSCivil_Road  \ Tính diện tích đào đắp

    Toolbar:

    Command: TKL 

    Xuất hiện hộp thoại tính khối lượng

 • Chọn phía điền diện tích, trên bảng danh sách các diện tích sẽ hiện chi tiết các mã diện tích sẽ điền lên trắc ngang
 • Thêm mã diện tích mới
  • Chọn vào để thêm mới một diện tích mới.
  • Nhập nhãn hiển thị khi điền diện tích vào cột nhãn.
  • Kích đúp vào ô biểu thức, xuất hiện hộp thoại định nghĩa diện tích đào đắp
  • Chọn diện tích để hiển thị lên bảng danh sách diện tích
  • Tìm và kích đúp vào mã diện tích cần thêm để thêm lên biểu thức chính
  • Chọn để lưu biểu thức và trở về hộp thoại tính khối lượng, giá trị biểu thức đã lập sẽ được hiển thị trong cột biểu thức
  • Có thể sử dụng các toán tử + - x : () cho biểu thức
  • Nhập đơn vị vào cột đơn vị .
 • Sắp xếp các diện tích:
 • Chọn vào trên thanh công cụ chính để đưa mã diện tích lên trên.
 • Chọn vào trên thanh công cụ chính để đưa mã diện tích xuống dưới.
 • Xóa diện tích
 • Chọn vào diện tích cần xóa
 • Chọn biểu tượng trên thanh công cụ chính để xóa
 • Nhập tọa độ điền diện tích. Trên trắc ngang. Tọa độ này được tính so với gốc là tim bảng trắc ngang.
 • Nhập chiều cao chữ cho giá trị điền diện tích ở mục
 • Chọn lớp cho đối tượng điền diện tích ở mục
 • Chọn vào để điền diện tích cho các trắc ngang trong đoạn
 • Chọn vào để điền diện tích cho từng trắc ngang chọn trên bản vẽ.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Tính toán diện tích đào đắp trên trắc ngang
Chia Sẻ