adscivil logo
Loading...

Tính khối lượng đào đắp taluy

17/08/2022 11:46
1604

TỔNG QUAN

  • Nhằm tính toán ra được khối lượng chi tiết của taluy san nền

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Level \ Tính đào đắp taluy
    • Toolbar :
    • Command : TDDTL
  • Sau khi tính toán, khối lượng taluy sẽ được điền lên bản vẽ.

Điền khối lượng taluy trên bản vẽ

Từ Khóa Nổi Bật
Tính khối lượng đào đắp taluy
Chia Sẻ