adscivil logo
Loading...

Tìm cọc trên bảng danh sách cọc

01/09/2022 9:39
859

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Tìm cọc trên bảng danh sách cọc

Menu: ADSCivil Road / Cọc trên tuyến / Phát sinh cọc

Toolbar:

Command: PSC

  • Sau khi gọi lệnh chương trình hiện bảng: 

  • Kích chọn vào từng tên cọc sẽ tự động zoom đến cọc muốn tìm trên bình đồ. 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Tìm cọc trên bảng danh sách cọc
Chia Sẻ