adscivil logo
Loading...

Thông số hiển thị đường đồng mức

30/08/2022 14:09
1374

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 • Khoảng cao độ vẽ đường đồng mức:
  • Từ cao độ: là cao độ bắt đầu vẽ. Giá trị này cũng quy định cao độ đường đồng mức cái đầu tiên.
  • Đến cao độ: là cao độ kết thúc
 • Thiết lập đường đồng mức cái và con:
  • Bước đường đồng mức: là khoảng chênh cao độ giữa 2 đường đồng mức liên tiếp.
  • Số đường đồng mức con: là tỷ lệ số đường con/số đường cái. VD số đường con là 4 có nghĩa là cứ1 đường đồng mức cái sẽ có tiếp theo 4 đường đồng mức con và lại lặp lại.
 • Chọn Layer cho đường đồng mức cái và đường đồng mức con.
 • Thiết lập lựa chọn màu:
  • Chọn tô hoặc không tô màu đường đồng mức theo dải màu
  • Chọn màu đường đồng mức cái và màu đường đồng mức con trong trường hợp không tô màu theo dải màu.
 • Thiết lập thông số nhãn đường đồng mức. Nhãn đường đồng mức là chữ số hiển thị cao độ của đường đồng mức. Nhãn đường đồng mức chỉ được ghi trên đường đồng mức cái.
  • Cao chữ và kiểu chữ.
  • Khoảng cách nhãn: là khoảng cách tính theo m, theo đó cứ bao nhiêu m lại điền 1 giá trị nhãn cao độ trên cùng 1 đường đồng mức cái.
  • Nhãn song song: là tùy chọn hướng Text nhãn cao độ song song với đường đồng mức cái hay luôn điền thằng đứng
 • Thiết lập kiểu làm trơn đường đồng mức:
  • Lựa chọn mức độ làm trơn: giá trị bằng 0 là không làm trơn, giá trị bằng 1 là làm trơn tối đa
  • Lựa chọn kiểu làm trơn

           

         Làm trơn qua đỉnh                                                     Làm trơn không qua đỉnh

 

 • Kích chọn nút để lưu lại các thiết lập
Từ Khóa Nổi Bật
Thông số hiển thị đường đồng mức
Chia Sẻ