adscivil logo
Loading...

Thống kê biển báo giao thông

17/08/2022 9:15
1206

Bảng thống kê biển báo giao thông có 2 loại bảng:

* Bảng thống kê theo tuyến

* Bảng thống kê theo loại biển

Cách thức gọi lệnh xuất bảng thống kê 2 loại bảng này như sau:

Gọi lệnh bằng 1 trong các cách:

* Command Line: BTK

* Menu: Chọn ADS_RoadMarking\Thống kê biển báo

 

Từ Khóa Nổi Bật
Thống kê biển báo giao thông
Chia Sẻ