adscivil logo
Loading...

Thiết kế trắc ngang

06/09/2022 17:24
1732

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Thiết kế trắc ngang / Thiết kế trắc ngang

Toolbar:

Command: TKTN 

  • Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

  •  Khai báo kích thước thiết kế cho mặt cắt. Phần mềm đã có sẵn các mẫu mặt cắt, để khai báo mẫu có sẵn vào đi tới đường dẫn:   ( tùy vào bản ADSCicil đang sử dụng) Chọn mẫu mặt cắt cần khai báo và " Áp thiết kế"
Từ Khóa Nổi Bật
Thiết kế trắc ngang
Chia Sẻ