adscivil logo
Loading...

Thiết kế mặt cắt kênh mương thủy lợi

07/09/2022 8:03
1180

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Thiết kế trắc ngang / Thiết kế trắc ngang

Toolbar:

Command: TKTN

  • Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

              Khai báo mặt cắt kênh sau đó " Áp thiết kế" . Khuôn phần mặt cắt dùng mã hiệu để định nghĩa và copy cho các trắc ngang. 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết kế mặt cắt kênh mương thủy lợi
Chia Sẻ