adscivil logo
Loading...

Thiết kế giải phóng mặt bằng trên trắc ngang

07/09/2022 8:07
881

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Giải phóng mặt bằng / Chèn cọc giải phóng mặt bằng

Toolbar:

Command: CGPMB

  • Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại: 

  •  Chọn  sau đó khai báo ranh giới thiết kế trái, phải và khoảng dịch trái phải rồi chọn .Tiếp theo chọn        và khai báo :

  • Phần mềm sẽ tự động hiển thị mép trái, phải lên bình đồ. Sau đó dùng lệnh NDTD để nối các mã điểm trùng nhau để tạo đường mặt bằng tuyến giải phóng.

  •    Chuyển 2 đường thành PL rồi định nghĩa đường mặt bằng là:
  •    Cuối cùng quay lại lệnh CGPMB tích chọn và chọn .

 

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết kế giải phóng mặt bằng trên trắc ngang
Chia Sẻ